PRAVIDLA SOUTĚŽE O SLEVU CZK 15.000,- NA NOVOU STŘECHU BMI BRAMAC

 

1. Vyhlašovatel soutěže

a) Vyhlašovatelem internetové soutěže pořádané pod názvem „Získejte slevu 15.000,- Kč na novou střechu“ (dále jen „Soutěž“) je obchodní společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9, IČ: 150 52 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti, název, místo soutěže 

a) Soutěž s názvem „#Získejte slevu 15.000,- Kč na novou střechu“ bude probíhat od 11. 4. 2023 od 00:00 hodin do 30. 6. 2023 do 23:59:59 hodin.

b) Soutěž probíhá na území České republiky.

c) Soutěž je určena pouze pro majitele domů, nemovitostí - soukromé investory.

3. Působnost pravidel

a) Tato pravidla se vztahují výlučně na Soutěž tak, jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel (dále jen „Pravidla“).

4. Účastníci soutěže

a) Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba z řad majitelů domů, nemovitostí - soukromých investorů starších 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky.

b) Pro účast v Soutěži je podmínkou registrace ve formuláři pro kalkulaci materiálu v časovém období od 1. 4. do 30. 6. 2023. Registrace zahrnuje vyplnění jména, příjmení, e-mailu, telefonu, celého místa stavby včetně popisu místa stavby a PSČ a dodání podkladů potřebných pro zhotovení kalkulace. V průběhu konání může být jedno místo stavby zaregistrováno pouze jednou. Opakovaná registrace jednoho místa nebude do soutěže zařazena.

c) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci vyhlašovatele ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze Soutěže vylučují poskytovatelé on-line služeb vyhlašovatele, jejich zaměstnanci a spolupracovníci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, cena se této osobě nepředá.

d) Účast v Soutěži je bezplatná a dobrovolná.

5. Přihlášení do Soutěže a další podmínky účasti

a) Účastníkem příslušného kola Soutěže se stává každý účastník, který akceptuje Pravidla, splňuje podmínky Soutěže a vyplní registrační formulář a dodá podklady pro zhotovení kalkulace materiálu na novou střechu.  

b) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže registraci či podklady účastníka, které budou urážlivé či jinak nevhodné.

 

6. Princip výhry

a) Ze zaslaných registrací pro výpočet materiálu pro novou střechu se každý všední den vylosuje jeden výherce, který získá kupón v hodnotě 15.000,- CZK. Sleva se vztahuje na střechu o ploše minimálně 100 m² základních tašek u níže uvedených modelů včetně systémových balíčků STANDARD – JISTOTA – KOMFORT. Sleva platí pro modely: Classic STAR, Classic Protector PLUS, Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS a Moravská taška Protector PLUS. Doprava střešní krytiny z výrobního závodu BMI BRAMAC na stavbu objektu nebo do skladu obchodního partnera je zdarma na území České republiky

b) Výherce v každém kole (pracovním dni) určí los (automatický generátor výher) z účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže a kteří byli vybráni dle odst. a) tohoto článku. Losování budou přítomni vždy alespoň dva zástupci vyhlašovatele.          

c) Kupón předá oblastní manažer vyhlašovatele. Pro faktické získání výhry (tj. plnění výhry ze strany vyhlašovatele) musí výherce předložit platnou kalkulaci společnosti BMI  na materiál BMI BRAMAC.

 7. Ceny

a) Předmětem výhry je kupón v hodnotě 15.000,- CZK na betonové tašky BMI BRAMAC (Classic STAR, Classic Protector PLUS, Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS a Moravská taška Protector PLUS.).  Platnost kupónu je maximálně 30 dnů od předání. Kupon je možné uplatnit na prodejních místech partnerů společnosti BMI. Jejich seznam je uveřejněn na webových stránkách vyhlašovatele. Pro faktické získání výhry (tj. plnění výhry ze strany pořadatele) musí výherce předložit platnou kalkulaci společnosti BMI na materiál BMI BRAMAC pro období 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023. Číslo výpočtu bude uvedeno na kuponu v podobě identifičkačního čísla. Identifikační číslo výherního kuponu musí být napsáno na objednávce střešní krytiny pro daný objekt u společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

b)  Výherce bude kontaktován telefonicky/ e-mailem do tří pracovních dnů oblastním manažerem. Svojí účastí v soutěži dává účastník souhlas ke způsobu notifikace a zveřejnění vylosovaného výherce.

c) Po oznámení výherců je výherce povinen do 5 pracovních dnů oznámit vyhlašovateli svou doručovací adresu v České republice. V případě, že výherce ve stanovené lhůtě neoznámí doručovací údaje, ztrácí nárok na získanou výhru.

d) Výhra v podobě slevového kupónu bude doručena prostřednictvím oblastního manažera vyhlašovatele. K doručení výhry dojde nejpozději do 14 kalendářních dnů po oznámení doručovacích údajů dle odst. c) tohoto článku výhercem. Náklady přepravu a doručení kuponu nese vyhlašovatel. Při nezdařeném předání vyhlašovatel učiní maximálně jeden opakovaný pokus o doručení výhry.

e) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru (kupon) nepředat, pokud výherce uvede adresu mimo území ČR. 

f) Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch vyhlašovatele.

g) Každý účastník může vyhrát v této soutěži pouze jednou.

h) Výhry nelze vyměnit a nelze za ně požadovat finanční ekvivalent.

 

8. Osobní údaje

a) Účastník Soutěže uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím sdělených v rámci Soutěže. Souhlas účastníka je udělen za účelem účasti v soutěži, pořádání Soutěže, pro případné předání výhry, dále za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže.

b) Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů je bezplatný a dobrovolný, je však podmínkou účasti v Soutěži.

c) Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9, IČ: 150 52 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9441.

d) Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze Soutěže bez náhrady. Účastník má dále právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

e) Účastník má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě podezření z porušení svých práv.

f) Účastí v Soutěži uděluje účastník vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů i pro případ, že se stane výhercem některé z cen, a to souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografii s podobiznou) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

g) Další podrobné informace o ochraně osobních údajů ze strany vyhlašovatele jsou uvedeny na internetové stránce https://www.bramac.cz/ochrana-osobnich-udaju#anchor1.

9. Stížnosti

a) O jakýchkoliv stížnostech rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.

b) Stížnost týkající se způsobu vedení Soutěže je účastník oprávněn podat písemně tak, aby byla doručena vyhlašovateli nejpozději do 7 dnů od data ukončení příslušného kola Soutěže. Na později doručené stížnosti nebude brán zřetel.

c) Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu účastníka a podrobný popis a odůvodnění stížnosti. Stížnost je třeba zaslat doporučeně na adresu vyhlašovatele.

d) Stížnosti budou vyhlašovatelem posouzeny do 7 pracovních dnů od data jejich přijetí.

10. Závěrečná ustanovení

a) Vymáhání účasti a výher soudní cestou je vyloučeno.

b) Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami Soutěže.

c) Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže (především funkčnost internetu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže.

d) Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

e) Vyhlašovatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže účastníky.  Bude-li mít vyhlašovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi pomohla k účasti či výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže, fair play a dobrých mravů. Takové rozhodnutí vyhlašovatele je konečné, bez možnosti odvolání.

f) Vyhlašovatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami či užíváním výher nebo v souvislosti s nimi.

g) Každý účastník se účastí v Soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

h) Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na adresu bramac.cz@bmigroup.com.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 4. 2023.

 

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.