#strechanacelyzivot

Chci novou střechu

1. Základ je projektová dokumentace

Dříve než začnete cokoliv stavět, vaše kroky by měly vést na příslušný stavební úřad. Každý projekt, a i místo stavby jsou unikátní a vyžadují individuální přístup a požadavky ze strany legislativy.

Obstarání si Územního a Regulačního plánu obce

V první řadě je potřeba si obstarat Územní a Regulační plán obce, který by měl být volně dostupný na webových stránkách každé obce. Zde jsou uvedena konkrétní nařízení a požadavky, které je nutné při výstavbě nové střechy brát v potaz – např. tvar střechy, barvu krytiny nebo výšku hřebene.

Tvorba projektové dokumentace

Na základě těchto regulativů vám projektant či architekt vytvoří projektovou dokumentaci, která by měla obsahovat následující části:

 • Stavební část
 • Statické posouzení
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby

 Naceníme vám střechu

Předložení dokumentace na DOSS

Takto zhotovený projekt se pak předkládá Dotčeným orgánům státní správy (DOSS), kam patří například hasičský záchranný sbor, krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí, památková péče, obec,...Ti mají ze zákona lhůtu 30 dnů na vyjádření a vydání svého stanoviska.

Pokud je projekt v rozporu s některým z předpisů či požadavků daného orgánu státní správy, je nutno projekt předělat a jejich připomínky do nově vyhotovené dokumentace zapracovat.

Teprve až po získání všech souhlasných stanovisek DOSS se pak projekt předkládá k celkovému posouzení na stavební úřad, který má opět lhůtu 30 dní k vyjádření o vydání či zamítnutí stavebního povolení.

Co by měl projekt střechy obsahovat

Projektová dokumentace střechy v úrovni dokumentace pro stavební povolení by měla obsahovat:

 • Půdorys střechy,
 • včetně řezů a pohledů, se zakreslením jednotlivých rovin a částí střechy s uvedením příslušných výškových i půdorysných kót.

Součástí by měl být i návrh způsobu odvodnění střechy, výkres hromosvodné sestavy a návrh protisněhových opatření.

Souhlas sousedů

V některých případech (např. při zřizování střešních oken ve střeše) je nutné mít souhlas souseda, resp. osoby, která má vlastnická práva k sousednímu pozemku či stavbě.

Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkrese. U souhlasu postačí prostý podpis, zákon nepožaduje, aby byl podpis úředně ověřený.

2. Výběr střešní krytiny a příslušenství

Střecha pokrývá velkou část domu a dokresluje tak celkový vzhled objektu. Proto je důležité výběr vhodné střešní krytiny nepodceňovat. Základem je respektovat bezprostřední okolí a místní zástavbu tak, aby stavba do okolní architektury zapadla.

Nevíte-li si přesto rady, projděte se v přilehlých ulicích a podívejte se, jakou krytinu mají na svých domech sousedé. To vám může napovědět, jaká krytina je v daném místě léty ověřená.

Betonové tašky Keramické tašky

Podívejte se na sklon a tvar střechy

Důraz by měl být kladen na místní klimatické podmínky

 • Je obecně známo, že střecha je jednou z nejvíce namáhaných částí domu, zejména co se vlivů počasí týče. Je vystavena vnějším klimatickým vlivům jako je například vítr, déšť, sníh, stékající voda, UV záření, vlhkost, kroupy, ale také změny teplot v letním a zimním období.
 • To má samozřejmě vliv na její životnost. V oblastech s vyšším výskytem sněhu se doporučuje navrhovat střechy jednoduchých tvarů s omezením střešních nástaveb a vikýřů a dalších prvků podporujících zadržování sněhu na střeše.

Ucelený střešní systém

 • Při volbě konkrétní střešní krytiny je dobré dopředu myslet i na řešení jednotlivých detailů, které se na střeše nacházejí. Výrobce by měl nabízet ve svém sortimentu kromě samotné krytiny i další střešní doplňky a příslušenství.
 • Tyto komponenty pak do sebe vzájemně zapadají a vytvářejí jeden funkční celek s garancí na fukčnost střešního systému.

střešní systém

Nadkrokevní zateplení

U novostavby musí splňovat všechny konstrukce tvořící obálku domu požadavky na maximální součinitel prostupu tepla U. Hodnota U se v posledních letech průběžně zpřísňuje a další zpřísňování lze očekávat.

 • V současné chvíli (konec roku 2020) můžeme pro šikmé střechy se sklonem do 45° orientačně počítat s hodnotou U = 0,17 W/(m2·K) a velmi brzy pravděpodobně s hodnotou 0,16 W/(m2·K). To má zásadní vliv na volbu tepelného izolantu použitého ve střeše. Použijeme-li minerální vatu s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K), budeme potřebovat (při započtení vlivu tepelných mostů krokvemi) tloušťku téměř 30 cm. Minerální vatou se vyplní prostor mezi krokvemi a zbývající potřebná tloušťka se umísťuje zpravidla pod krokve, kde je potřeba vytvořit dodatečnou konstrukci pro umístění tohoto izolantu.
 • Proto je stále oblíbenější tzv. nadkrokevní zateplení pomocí tuhých desek z PIRu nebo Resolu, které mají výrazně lepší tepelně izolační schopnosti (λ=0,020 – 0,025 W/(m.K)),  díky čemuž nemusí mít izolant tak značnou tloušťku. Nejpoužívanější tloušťky nadkrokevního zateplení z těchto desek jsou 14 a 16 cm. Použití nadkrokevního zateplení umožňuje navíc jeden benefit, a sice přiznání dřevěné konstrukce krovu, které je stále oblíbenější.

3. Pozor na rozpočet

 • Dodavatele vybírejte nejlépe na doporučení, reference si ověřte také na internetu a požadujte transparentní rozpočet. Nízké pořizovací náklady automaticky neznamenají, že ve výsledku opravdu ušetříte.
 • Kvalitní návrh střešního pláště s poskytnutím písemných záruk na materiál a funkčnost střešního pláště zaručuje jistotu po dobu užívání.
 • Kvalitně provedené zateplení střechy navíc pomáhá snížit náklady na vytápění a zvyšuje komfort užívání podkroví v letním období, protože se nepřehřívá.
 • Při volbě konkrétní střešní krytiny by měl stavebník myslet také na možnost budoucí reklamace. Dejte si pozor na dovážené materiály bez dlouhodobého prověření, u kterých nemáte jistotu, že budou za půl roku na našem trhu.

Pomůžeme vám správně nastavit rozpočet

4. Realizace

 • Realizační firmu vybíráme z hlediska její odbornosti a přístupu ke konečnému zákazníkovi. V praxi se osvědčilo doporučení vč. ukázky realizací, příprava smlouvy o dílo vč. dodržení termínů, platební podmínky a poskytnutí záruk.
 • Důležitým bodem je i konzultace použitých materiálů z položkového rozpočtu či upřesnění vč. nacenění prací a popis pracovního postupu před zahájením.
 • Úspěšná realizace střešního pláště je přímo úměrná kvalitnímu návrhu, typu použitých produktů a kvalitě odvedených prací s dodržením montážních postupů. Důležité je i neopomenutí pravidelných vizuálních kontrol, zejména střešních detailů.

Interaktivní mapa pokryvačů


Chci rekonstruovat střechu

1. Promyslete smysl rekonstrukce a dejte pozor na legislativu

Proč zvažovat výměnu střešní krytiny?

 • Když neslouží tak, jak má: Když střechou do domu zatéká, když jí uniká neúnosné množství tepla nebo je mechanicky poškozena, například pádem stromu nebo lidským zaviněním.
 • Když už nepůsobí esteticky: Každá krytina se časem opotřebuje. I když třeba ještě v rámci možností a svého stáří slouží, může vypadat neesteticky. Jakmile začne střecha kazit dojem z celého domu, je na čase ji zrekonstruovat.
 • Když chcete vytvořit obytné podkroví: Přestavbou nevyužívané půdy na obytné podkroví chytře rozšíříte plochu domu. Tato přestavba se neobejde bez kvalitního zateplení a většinou je potřeba podkrovní prostory i řádně osvětlit – střešními okny nebo vikýři. Jak už zateplení, tak i nové prosvětlovací prvky, znamenají zásah do střešní konstrukce, které vyžadují buď celou nebo částečnou rekonstrukci střechy.

Nevíte si rady s tím, jaké řešení pro vás bude v případě rekonstrukce střechy a výběru střešní krytiny to nejlepší? Chcete vědět, jaké budou cenové náklady na novou střechu? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vám poradíme.

Naceníme vám střechu

Co rekonstrukce střechy obnáší a jaký je postup?

 • Odborník si musí střechu prohlédnout a stanovit, v čem byl její největší problém. Podle toho může dojít ke konkrétnímu návrhu rekonstrukce
 • Odstranění staré střešní krytiny a jiných částí střechy (často například i krovy).
 • Oprava nosné konstrukce střechy, impregnace krovů a oprava komínu, pokud je to potřeba.
 • Rekonstrukce střechy je většinou spojena i s výměnou tepelné izolace. Při zachování krovu se zpravidla nezasahuje ani do podhledů střechy a veškeré práce se provádí shora. Při rekonstrukcích se tak stále více uplatňuje nadkrokevní zateplení pomocí tuhých desek z PIRu nebo Resolu. Kombinace původního zateplení minerální vatou mezi krokvemi a nadkrokevního zateplení z PIRu nebo Resolu je možná, ale při dodržení určitých zásad. Správnou volbu izolantu a také správnou tloušťku izolace je vhodné řešit s energetickým specialistou, který umí navrhnout správnou skladbu střešního pláště, aby v něm nedocházelo ke kondenzaci vodních par, ale umí rovněž poradit, aby byly splněny podmínky pro získání státní dotace.
 • Teprve posledním krokem je pokládka nové střešní krytiny.

A jak je to s legislativou ohledně rekonstrukce střechy?

V případě výměny střešní krytiny za stejný typ, materiál a tvar nebo zateplení střechy spadá tento proces do kategorie udržovací práce a není tedy nutno ohlášení stavby ani stavební povolení – pokud ovšem nebydlíte v kulturní památce nebo památkové zóně.

Tyto povolení dále nepotřebujete, pokud nezasahujete do nosných konstrukcí a podstatně neměníte vzhled, způsob užívání, stabilitu nebo požární bezpečnost stavby, či neohrozí-li stavba životní prostřední nebo zdraví osob.

 • Pozor si ale dejte při budování obytného podkroví. To je totiž klasifikováno jako změna užívání stavby nebo části stavby. Stejně tak jakékoliv změny konstrukce krovu jsou chápány jako zásahy do nosných konstrukcí. V takovém případě je nutno zajít na stavební úřad a informovat se, zda musíte požádat o stavební povolení či ohlášení stavby.

Jak postupovat v případě, že potřebuji stavební povolení?

Dříve než začnete cokoliv stavět, vaše kroky by měly vést na příslušný stavební úřad. Každý projekt, a i místo stavby jsou unikátní a vyžadují individuální přístup a požadavky ze strany legislativy.

Obstarání si Územního a Regulačního plánu obce

V první řadě je potřeba si obstarat Územní a Regulační plán obce, který by měl být volně dostupný na webových stránkách každé obce. Zde jsou uvedena konkrétní nařízení a požadavky, které je nutné při výstavbě nové střechy brát v potaz – např. tvar střechy, barvu krytiny nebo výšku hřebene.

Tvorba projektové dokumentace

Na základě těchto regulativů vám projektant či architekt vytvoří projektovou dokumentaci, která by měla obsahovat následující části:

 • Stavební část
 • Statické posouzení
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby

NACENÍME VÁM STŘECHU

Předložení dokumentace na DOSS

Takto zhotovený projekt se pak předkládá Dotčeným orgánům státní správy (DOSS), kam patří například hasičský záchranný sbor, krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí, památková péče, obec,...Ti mají ze zákona lhůtu 30 dnů na vyjádření a vydání svého stanoviska.

Pokud je projekt v rozporu s některým z předpisů či požadavků daného orgánu státní správy, je nutno projekt předělat a jejich připomínky do nově vyhotovené dokumentace zapracovat.

Teprve až po získání všech souhlasných stanovisek DOSS se pak projekt předkládá k celkovému posouzení na stavební úřad, který má opět lhůtu 30 dní k vyjádření o vydání či zamítnutí stavebního povolení.

Co by měl projekt střechy obsahovat

Projektová dokumentace střechy v úrovni dokumentace pro stavební povolení by měla obsahovat:

 • Půdorys střechy,
 • včetně řezů a pohledů, se zakreslením jednotlivých rovin a částí střechy s uvedením příslušných výškových i půdorysných kót.

Součástí by měl být i návrh způsobu odvodnění střechy, výkres hromosvodné sestavy a návrh protisněhových opatření.

Souhlas sousedů

V některých případech (např. při zřizování střešních oken ve střeše) je nutné mít souhlas souseda, resp. osoby, která má vlastnická práva k sousednímu pozemku či stavbě.

Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkrese. U souhlasu postačí prostý podpis, zákon nepožaduje, aby byl podpis úředně ověřený.

2. Posouzení současného krovu

 • Nechte si odborníkem posoudit stav krovu. Je napadený škůdci, houbami? Je v dobrém stavu? Jaká je jeho nosnost, stačí to současným požadavkům?
 • Některé staré krovy se dělaly velmi předimenzované a pokud nejsou nijak napadené, je možné je zachovat.
 • V některých případech je možné krov zpevnit a v některých případech je lepší vyměnit původní krov za zcela nový, který bude odpovídat i vašim novým požadavkům (např. vybudování obytného podkroví v místě původní půdy).

Pomůžeme vám najít odborníka na posouzení stavu krovu 

3. VÝBĚR STŘEŠNÍ KRYTINY 

Střecha pokrývá velkou část domu a dokresluje tak celkový vzhled objektu. Proto je důležité výběr vhodné střešní krytiny nepodceňovat. Základem je respektovat bezprostřední okolí a místní zástavbu tak, aby stavba do okolní architektury zapadla.

Nevíte-li si přesto rady, projděte se v přilehlých ulicích a podívejte se, jakou krytinu mají na svých domech sousedé. To vám může napovědět, jaká krytina je v daném místě léty ověřená.

BETONOVÉ TAŠKY KERAMICKÉ TAŠKY

Podívejte se na sklon a tvar střechy

 • Tvar a sklon střechy jsou významným faktorem pro správný výběr druhu střešní krytiny – některé krytiny lze totiž použít pouze od určitého sklonu.
 • Při volbě střešní krytiny musíme brát v potaz ale i samotný charakter stavby a nezapomínat nesmíme ani na místní regulativy.

Důraz by měl být kladen na místní klimatické podmínky

 • Je obecně známo, že střecha je jednou z nejvíce namáhaných částí domu, zejména co se vlivů počasí týče. Je vystavena vnějším klimatickým vlivům jako je například vítr, déšť, sníh, stékající voda, UV záření, vlhkost, kroupy, ale také změny teplot v letním a zimním období.
 • To má samozřejmě vliv na její životnost. V oblastech s vyšším výskytem sněhu se doporučuje navrhovat střechy jednoduchých tvarů s omezením střešních nástaveb a vikýřů a dalších prvků podporujících zadržování sněhu na střeše.

Ucelený střešní systém

 • Při volbě konkrétní střešní krytiny je dobré dopředu myslet i na řešení jednotlivých detailů, které se na střeše nacházejí. Výrobce by měl nabízet ve svém sortimentu kromě samotné krytiny i další střešní doplňky a příslušenství.
 • Tyto komponenty pak do sebe vzájemně zapadají a vytvářejí jeden funkční celek s garancí na fukčnost střešního systému.

střešní příslušenství

4. POZOR NA ROZPOČET

 • Dodavatele vybírejte nejlépe na doporučení, reference si ověřte také na internetu a požadujte transparentní rozpočet. Nízké pořizovací náklady automaticky neznamenají, že ve výsledku opravdu ušetříte.
 • Kvalitní návrh střešního pláště s poskytnutím písemných záruk na materiál a funkčnost střešního pláště zaručuje jistotu po dobu užívání.
 • Kvalitně provedené zateplení střechy navíc pomáhá snížit náklady na vytápění a zvyšuje komfort užívání podkroví v letním období, protože se nepřehřívá.
 • Při volbě konkrétní střešní krytiny by měl stavebník myslet také na možnost budoucí reklamace. Dejte si pozor na dovážené materiály bez dlouhodobého prověření, u kterých nemáte jistotu, že budou za půl roku na našem trhu.

POMŮŽEME VÁM SPRÁVNĚ NASTAVIT ROZPOČET

5. REALIZACE

 • Realizační firmu vybíráme z hlediska její odbornosti a přístupu ke konečnému zákazníkovi. V praxi se osvědčilo doporučení vč. ukázky realizací, příprava smlouvy o dílo vč. dodržení termínů, platební podmínky a poskytnutí záruk.
 • Důležitým bodem je i konzultace použitých materiálů z položkového rozpočtu či upřesnění vč. nacenění prací a popis pracovního postupu před zahájením.
 • U rekonstrukcí je nutno počítat s odstraněním stávající krytiny a demontáží stávajících střešních latí s možnou opravou, impregnací, zesílením či výměnou stávající střešní konstrukce z titulu možného zatékání či případně změny skladby střešního pláště s přihlédnutím na návrh dodatečného zateplení, resp. nového mezikrokevního či nadkrokevního zateplení. Důležitá je i oprava prostupujících konstrukcí, např. komínů.

INTERAKTIVNÍ MAPA POKRYVAČŮ


Chci rekonstruovat historický objekt

1. Mykologický průzkum a posouzení stavu krovu

Průzkum provádí mykolog, který na jeho základě navrhuje další postup při ochraně dřevěných konstrukcí (použití ochranných a konzervačních prostředků) a důležité je i zaměření a prohlídka krovu pro možnost statických výpočtů.

 • Návrh opatření slouží k tomu, aby krov mohl nadále sloužit svému účelu. Buď se opraví,poškozené prvky se ošetří, zesílí nebo zcela nahradí pro kompletní řešení výměny střešního pláště vč. možného nadkrokevního zateplení s přiznáním stávající historické konstrukce krovu. Půdní vestavba by učinila konstrukci krovu na desetiletí nepřístupnou pro jakoukoliv kontrolu.
 • Důležitá je i spolupráce a schválení Národním památkovým ústavem, který zohledňuje autenticitu objektu a střešní konstrukce vč. zachování původních prvků jako jsou např. vikýře či stávajících střešních tašek.

Pomůžeme vám najít odborníka na posouzení

2. Výběr střešní krytiny

Při výběru střešní krytiny pro historické objekty je třeba brát v úvahu sklon, tvar střechy a umístění objektu. V případech, kde je nutné při rekonstrukci spolupracovat s NPÚ, vám bude materiál a model střešních tašek zřejmě předepsán.

KERAMICKÉ TAŠKY PRO HISTORICKÉ BUDOVY 

Tak jako tvar tašky neboli kontura, vám bude předepsána i barva, resp. povrchová úprava betonové či keramické střešní krytiny vč. případné realizace skryté nadkrokevní izolace např. Bramac Therm dle tepelně-technického výpočtu.

 • Střecha pokrývá velkou část objektu, pro historické objekty je sklon velice často větší než 45°a proto střešní tašky vynikají a utváří celkový ráz dané lokality a okolní architektury. V současné době se používají nejčastěji tašky typu bobrovka pod obchodním názvem Opál, jsou určeny pro např. speciální oblé tvary šikmých střech (kužel, volské oko či vykládané úžlabí), které jsou tím pravým šperkem na střechách historických objektů. Zde je důležité zaměřit se na kvalitu a proveditelnost těchto střech bez např. oplechování...atd.

Pomůžeme vám vybrat optimalní krytinu

3. POZOR NA ROZPOČET

 • Dodavatele vybírejte nejlépe na doporučení, reference si ověřte také na internetu a požadujte transparentní rozpočet. Nízké pořizovací náklady automaticky neznamenají, že ve výsledku opravdu ušetříte.
 • Kvalitní návrh střešního pláště s poskytnutím písemných záruk na materiál a funkčnost střešního pláště zaručuje jistotu po dobu užívání.
 • Kvalitně provedené zateplení střechy navíc pomáhá snížit náklady na vytápění a zvyšuje komfort užívání podkroví v letním období, protože se nepřehřívá.
 • Při volbě konkrétní střešní krytiny by měl stavebník myslet také na možnost budoucí reklamace. Dejte si pozor na dovážené materiály bez dlouhodobého prověření, u kterých nemáte jistotu, že budou za půl roku na našem trhu.

POMŮŽEME VÁM SPRÁVNĚ NASTAVIT ROZPOČET

4. Realizace

Realizační firmu vybíráme z hlediska její odbornosti, zkušenostmi s rekonstrukcemi historických objektů a přístupu k investorovi. V praxi se osvědčilo doporučení vč. ukázky realizací, příprava smlouvy o dílo vč. dodržení termínů, platební podmínky a poskytnutí záruk. Důležité je i absolvování speciálních školení pro pokládku speciální oblých tvarů střech krytinou Opál (tvar tradiční bobrovky).

Důležitým bodem je i konzultace použitých materiálů z položkového rozpočtu či upřesnění vč. nacenění demontážních, montážních prací a popis pracovního postupu před zahájením.

 • V konečné cenové nabídce je nutné i nacenění vrtacích a řezacích materiálů, které pro historické objekty tvoří nemalou částku.
 • U rekonstrukcí historických objektů je nutno počítat s odstraněním stávající krytiny a demontáží stávajících střešních latí s možnou opravou, impregnací, zesílením či výměnou stávající střešní konstrukce z titulu možného zatékání či případně změny skladby střešního pláště s přihlédnutím na návrh dodatečného zateplení, resp. nového nadkrokevního zateplení. Důležitá je i oprava prostupujících konstrukcí, např. komínů.

Úspěšná realizace rekonstruovaného historického střešního pláště je přímo úměrná kvalitnímu návrhu, typu použitých produktů a kvalitě odvedených prací s dodržením montážních postupů. Důležité je i neopomenutí pravidelných vizuálních kontrol, zejména střešních detailů.

INTERAKTIVNÍ MAPA POKRYVAČŮ


FAQ

Průběžně se bude časem rozšiřovat. Další odborné dotazy aktuálně zpracováváme. Pokud máte tip na další vhodný dotaz - napište nám na Fb profil.

#1 Lze omezit sesuvy sněhu ze střechy?

Vrstva sněhu sjíždějící ze střechy představuje značné nebezpečí. To dokáží výrazně snížit sněhové zábrany. Pomoci mohou protisněhové tašky s háky nebo sněholamy. Zabraňují posouvání namrzlého sněhu po střeše a nedovolí, aby poškodil tašky nebo klempířské prvky. 

#2 Jaký je rozdíl mezi Engobou a Glazurou?

Engoba a glazovaná taška podléhá stejné povrchové úpravě za použití vodou rozplavených jílů. U glazury se však setkáváme s mnohem vyšším podílem sklovité příměsi, čímž dostávají tašky vyšší lesk. Glazura samotný výrobek zušlechťuje a dodává mu maximální možnou kvalitu.

#3 Proč je důležitá hmotnost střešní krytiny?

Velmi důležité téma, ke kterému jsme zpracovali detailní článek, kde uvidíte i vizuální srovnání. Článek najdete zde

#4 Co bych si jako investor měl promyslet před realizací střechy?

Typickou chybou, které se investoři dopouštějí, je, že si vyberou model krytiny a její barvu a tím považují přípravu realizace střechy za vyřešenou. U šikmé střechy bychom měli znát kompletní skladbu střešního pláště a přesnou polohu střešních doplňků (jako například prostupové tašky pro anténu, tašky pro odvětrání kanalizace, stoupacích plošin apod.). Nezapomínejme také na to, kudy povede hromosvod. Známe-li trasu hromosvodu, je možné už při pokládání střešní krytiny použít hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenáče. Realizační firma hromosvodu s jistotou dodatečně ocení přítomnost těchto systémových prvků ve střeše. 

#5 Při výměně střešní krytiny bych chtěl provést dodatečné zateplení střechy. Je to možné?

Kvalitně zateplená střecha znamená nejen ochranu před únikem tepla v zimním období, ale rovněž chrání podkroví před letním přehříváním. Stále oblíbenější je nadkrokevní zateplení pomocí tuhých PIR desek. Na oblibě získává především kvůli skvělým tepelně izolačním schopnostem tohoto materiálu, celistvosti nadkrokevního zateplení bez tepelných mostů, u novostaveb také kvůli možnosti přiznání dřevěného krovu a dalším přednostem. Montáž nadkrokevního zateplení se provádí shora na krov. Realizaci nadkrokevního zateplení je proto nutné promyslet v přípravné fázi. Jeho dodatečná realizace po položení krytiny již není možná. A řada stavebníků pak jen s hořkostí sleduje, jak jim cenný podkrovní prostor ukrajuje mezikrokevní a podkrokevní zateplení, dnes běžně v tloušťce 30 cm.

#6 Když mám sklon střechy 25°, mohu vybírat ze všech druhů střešních tašek, nebo je to na některé málo?

Při sklonu střechy 25° je třeba dobře zvážit model střešní krytiny, obecně lze říci, že nebude problém s výběrem. Věnujte pozornost minimálnímu sklonu a za jakých podmínek lze danou střešní tašku použít.

#7 Kam umístit sádrokartonový pohled, aby zůstal přiznaný krov? Jde o rekonstrukci, nikoliv novostavbu. Na krovu jsou teď latě a betonové tašky, žádná fólie.

Takových realizací jsme zaznamenali již mnoho. Lze to řešit pruhy sádrokartonu mezi krokvemi (uchyceno zboku do krokví). Vypadá to moc pěkně, ale je to pracné. Navíc vzduchotěsnost napojení sádrokarton-krokev by nemusela být úplně spolehlivá, proto by bylo v tomto případě vhodnější použít stejně pod nadkrokevní zateplení vzduchotěsnou fólii se slepenými přesahy. 

#8 Máte v nabídce nadkrokevní izolace, kde není nutno laťovat a střešní taška je přímo vkládána přímo do lože v izolaci?

Máme v nabídce nadkrokevní izolace BramacTherm a je potřeba tašky pokládat na laťování. https://www.bramac.cz/uploads/assets/a4-tp-bmi-bramactherm-14x1x2021.pdf. Více informací o otevřeném krovu zde.

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.